Úvod

Témy záverečných prác pre študentov technických vysokých škôl

Témy diplomových prác:

 1. Určenie vplyvov na kolísanie mechanických vlastností bielených buničín (zima-leto) v spoločnosti BUKOCEL, a.s.
 2. Posúdenie vplyvu percentuálneho obsahu hniloby v štiepkach na sulfátový varný proces a vplyv na mechanicko-fyzikálne vlastností nebielenej buničiny
 3. Vplyv percentuálneho zastúpenia sortimentov listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
 4. Vplyv doby skladovania štiepok na odváranie nebielenej buničiny, proces bielenia a mechanicko-fyzikálne vlastnosti bielenej buničiny
 5. Možnosti využitia aditív do sulfátovej várky za účelom skrátenia varného cyklu
 6. Preverenie vplyvu prídavku síry na technologický proces sulfátovej várky
 7. Analýza možnosti využitia odpadových vlákien v spoločnosti BUKOCEL, a.s. a určenie potencionálnych možností ich spracovania
 8. Inovácia procesu sušenia buničiny na výstupe z lisovej časti sušiaceho stroja
 9. Automatizácia procesu plnenia varákov štiepkami, špecifikácia metód váženia a hodnotenia kvality štiepok (percentuálne zastúpenie listnáčov, analýzy vlhkosti)
 10. Identifikácia vznikajúcich defektov sitovej a lisovej časti sušiaceho stroja a ich eliminácia (postupy sledovania, prístroje, zariadenia na sledovanie defektov)

Témy bakalárskych prác:

 1. Analýza poškodenia klobúčikov fluidného lôžka (možnosť rozšírenia na DP návrh úpravy klobúčikov a systému odpúšťania inertu z kotla).
 2. Analýza chvenia membránových stien kotla (možnosť rozšírenia na DP návrh úpravy bandáži a systému dilatácií kotla).

Témy diplomových prác:

 1. Znižovanie plynných emisií SO2 v regeneračnom okruhu.
 2. Možnosť využitia kaustifikačného kalu, ktorý vzniká počas odstávok v rotačnej peci vápna späť vo výrobnom procese RPV, za účelom znižovania nákladov na nákup CaO.

Témy diplomových prác:

 1. Energetická efektívnosť riadenia napájacieho čerpadla.
  • analyzujte pôvodné riešenie riadenia napájacieho čerpadla
  • uveďte možnosti riadenia
  • analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému
  • vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia
 2. Energetická efektívnosť riadenia kompresorov.
  • analyzujte pôvodné riešenie riadenia kompresorov
  • uveďte možnosti riadenia
  • analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému
  • vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia
 3. Energetická efektívnosť riadenia chladiacich veží.
  • uveďte možnosti riadenia
  • analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému
  • vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia
 4. Návrh automatizovaného riadiaceho systému pre reguláciu účinníka.
  • analyzujte pôvodné riešenie riadenia cosᵠ
  • uveďte možnosti kompenzácie jalového výkonu
  • analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému
  • navrhnite automatizovaný riadiaci systém pre reguláciu cosᵠ paralelnou spoluprácou troch TG
 5. Regulácia odchýlky elektriny v bilančnej skupine v závislosti na poskytovanej podpornej službe (PpS).
  • analýza súčasného stavu regulácie odchýlky v čase poskytovania PpS a bez poskytovania PpS
  • možnosti efektívnej regulácie odchýlky
  • vyhodnotenie navrhovaného riešenia - očakávané náklady a výnosy implementácie efektívneho riešenia
 6. Meranie rýchlosti buničinového pásu celulózového stroja a automatické spracovanie.
 7. Prepočet – simulácia elektrotechnického systému dopravníka a stohovača buničiny.
  • návrh elektromechanických systémov dopravníka – motor- prevodovky, snímače a akčné členy v náväznosti na nový riadiaci
  • návrh elektromechanických systémov stohovača – motor- prevodovka, snímače a akčné členy v nádväznosti na nový riadiaci systém

Kontaktujte nás