Úvod

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v SSBH

V SKUPINE SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ sú v oblasti problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /BOZP/ za kľúčové považované tri základné riadiace zásady:

  • efektívne a silné vedenie,
  • konštruktívne zapojenie zamestnancov,
  • neustále posudzovanie a hodnotenie.

Manažérsky systém riadenia BOZP je v SSBH navrhnutý tak, aby dokázal efektívne indentifikovať a účinne minimalizovať riziká na každom pracovisku. Výsledky tohto systému z dlhodobého hľadiska pozitívne ovplyvňujú aj výkon jednotlivých spoločností, keďže je v súlade s celkovým riadením podniku, plnením výrobných cieľov a termínov. Je postavený na cieľoch, ktoré chce spoločnosť dosiahnuť a vytyčuje si ich na základe plánovania, dôkladnej analýzy rizík, stanovovania konkrétnych úloh a dôslednej kontroly. Zamestnanci SSBH sú bezpečnostnými a revíznymi technikmi spolu s vedúcimi pracovníkmi pravidelne školení z platných predpisov a interných smerníc. Ich znalosť napomáha usmerňovať zamestnancov z hľadiska BOZP a je nevyhnutná pri ich každodennej pracovnej činností. Oddelenie BOZP každoročne vypracuje plán kontrol, v rámci ktorých sa odhaľujú nedostatky a následne prijímajú účinné opatrenia na ich odstránenie. Neodmysliteľnou súčasťou systému je spolupráca s pracovnou zdravotnou službou, ktorá zabezpečuje zdravotný dohľad nad jednotlivými pracoviskami.

SSBH si veľa sľubuje od systému nahlasovania skoronehôd, ktorý sa zakladá na osobnej účasti každého zamestnanca na bezpečnostnej politike spoločnosti. Od jeho zavedenia v auguste 2013 bolo doteraz celkovo nahlásených takmer 370 skoronehôd, čo sa premietlo aj do celkového počtu pracovných úrazov v SSBH, ktorý sa, ako ukazuje graf, neustále znižuje.

 

Významný podiel na tejto pozitívnej skutočnosti má aj finančný aspekt, ktorým SSBH dokáže motivovať svojich zamestnancov za prejavenú iniciatívu a záujem na účasti pri odhaľovaní nedostatkov a bezpečnostných rizík. Táto osobná participácia na spoluvytváraní firemnej bezpečnostnej politiky bola doteraz odmenená v 11 prípadoch celkovou sumou viac ako 1.000 EUR. Hlásenia pomohli predísť možným závažným bezpečnostným incidentom s rozsiahlejšími následkami. Ako príklad je možné uviesť investíciu do opláštenia sila štiepok vo výške viac ako 20.000 EUR, k realizácii ktorej došlo na základe skoronehôd hlásených z okolia tohto objektu. Predišlo sa tak ďalšiemu ohrozovaniu bezpečnosti v jeho blízkosti, keďže tu najmä vplyvom poveternostných podmienok dochádzalo k postupnému uvolňovaniu a následnému pádu častí pôvodných okien a kusov omietky.

Manažment SSBH považuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci /BOZP/ za jednu zo svojich hlavných priorít. Jednotlivé spoločnosti ako zamestnávatelia majú zákonnú (a aj morálnu) povinnosť zabezpečiť ochranu bezpečnosti a zdravia svojich zamestnancov, ako aj externých zamestnancov alebo ich zástupcov.

Kontaktujte nás