Úvod

Skupina BUKÓZA implementuje novú stratégiu rozvoja

Skupina BUKÓZA patrí k významným drevospracujúcim podnikom na Slovensku s päťdesiatročnou tradíciou výroby a signifikantným exportérom na trhy Európskej únie.

Najvýznamnejšou spoločnosťou tejto skupiny z pohľadu obchodného obratu je BUKOCEL , tradičný výrobca papierenských buničín. Už viac ako päťdesiat rokov buničiny s touto značkou končia na trhoch Nemecka, Rakúska, Francúzska, Talianska, Českej republiky a ďalších krajín ,kde sú z nich vyrábané rôzne druhy papierov. V posledných rokoch nachádza tento produkt uplatnenie najmä v tzv. hygienických programoch papierní v uvedených krajinách. Nárast výroby od r. 1998 o takmer 70 % je pozitívnym ekonomickým faktorom , ktorý dokumentuje skutočnosť, že buničiny BUKOCEL ako produkt sú žiadaným artiklom a majú perspektívnu budúcnosť.

Samozrejme, pri rastúcej konkurencii na európskych trhoch sme ako výrobca pružne reagovali na požiadavky trhu a implementovali sme certifikáciu výrobného procesu ISO 9000:2001. Pripravujeme certifikáciu ISO 14 000 v oblasti životného prostredia a tiež certifikáciu typu PEFC™, resp. FSC® nosnej vstupnej suroviny – drevnej hmoty.

Po septembrových zmenách v majetkovej štruktúre , menovaní nových riaditeľov na strategických miestach spoločnosti BUKÓZA HOLDING (financie, obchod, investície) pre dosiahnutie ďalšieho rozvoja boli pripravené zásadné zmeny v ekonomickom, finančnom a obchodnom živote spoločnosti . Spracované strategické rozvojové programy spoločností sú v súlade s rozvojovými prioritami Prešovského regiónu a Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja. Od septembra 2007 spoločnosť BUKOCEL realizovala modernizáciu a rekonštrukčné investície v celkovej hodnote viac ako 103 mil. Sk . Je to historicky najväčšia investícia v posledných rokoch . Prínos realizovaných akcií je okrem zvýšenia kapacity výroby najmä environmentálny, pre región Vranova prináša zlepšenie kvality životného prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti papierenských buničín na trhoch EÚ s výsledným benefitom pre zamestnancov spoločnosti i región .

Z dlhodobého pohľadu má spoločnosť pripravené investičné akcie na zvýšenie výroby buničín na 160 000 ton , balík enviromentálnych programov pre zvýšenie kvality životného prostredia a optimalizáciu výroby energií vo vlastnom energetickom centre. Zvýšenie výroby buničín na uvedenú kapacitu prinesie výrazný ekonomický efekt ,ktorý umožní ďalšiu modernizáciu výroby a zvýšenie pridanej hodnoty papierenských buničín. Optimalizácia výroby energií prinesie spoločnosti sebestačnosť a možnosť realizovať ich komerčný predaj do siete v prípade ich prebytku. Balík enviromentálnych programov spoločnosť bude implementovať spolufinancovaním zo zdrojov Európskej únie v novom programovacom období 2007-2013.

Pre dosiahnutie týchto náročných cieľov naša spoločnosť disponuje kvalitným ľudským potencionálom s dostatočnou dávkou skúseností a znalostí . Spoločne s mestom a regiónom Vranova je to záruka ďalšieho aktívneho rozvoja tejto severovýchodnej časti Slovenska.

Regionálna televízia TV B52, december 2007

Kontaktujte nás