Úvod

Investície ako relevantná súčasť novej stratégie rozvoja skupiny BUKÓZA

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING , najväčší výrobca vo Vranovskom okrese ,v týchto dňoch finišuje na projektovej príprave rozvojových strategických plánov pre rok 2008 - 2010. Zvýšenie výroby papierenských buničín, preglejok, píliarskych výrobkov a elektrickej energie s orientáciou na trhy EÚ a nové trhy v rámci východnej Európy sú základným faktorom pre tento hospodársky rok , ktorý má priniesť pre skupinu pozitívny obrat v rozhodujúcich ekonomických ukazovateľoch.

Pripravované investície pre najväčšiu výrobnú spoločnosť skupiny – BUKOCEL a.s. sledujú naplnenie troch hlavných cieľov:

  • Cieľom je zvýšenie výroby papierenskej buničiny na 150 tis. ton ročne od roku 2010. Tento cieľ chceme dosiahnuť modernizáciou a doplnením úzkych miest v technologickom procese výroby a implementáciou najnovších technický poznatkov. Splnenie tohto cieľa umožní spoločnosti v ďalšom rozvoji rozšíriť výrobnú základňu o produkciu papiera, čo znamená ďalšie zvýšenie pridanej hodnoty pri spracovaní drevnej hmoty vlákniny v spoločnosti BUKOCEL ,a.s.
  • Cieľom je investovaním do zariadení na ochranu ŽP splniť všetky legislatívne požiadavky EÚ na ochranu vôd a ovzdušia. Zmenou technológie bielenia buničiny vylúčením elementárneho chlóru z procesu a jeho náhrada kyslíkom okrem zníženia ekologického zaťaženia umožní získať nových odberateľov na papierenskú buničinu. Prínos týchto investícií ocenia obyvatelia priľahlých obcí a mesta Vranova.
  • Cieľom je investíciami do zariadení na výrobu tepelnej a elektrickej energie zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe a spotrebe energií a po roku 2009 sa stať významným výrobcom a dodávateľom el. energie na trhu. Dosiahne sa to využitím existujúcich tepelných zdrojov a inštaláciou nových parných turbín. Je pripravovaný program na zvýšenie výroby tepla a el. energie z obnoviteľných zdrojov. Celá táto oblasť investícií je pripravovaná v súlade s Energetickou koncepciou SROV.

Pre všetky spomenuté programy bude spoločnosť implementovať spolufinancovanie z rozvojových programov EÚ pre obdobie 2007-2013 a z podporných programov slovenskej vlády.

Investíciami do drevárskych spoločností skupiny BUKÓZA sa sleduje hlavne výrazné zvýšenie kvality výslednej produkcie a jej zefektívnenie modernizáciou a obmenou existujúcich výrobných zariadení. Vedenie spoločnosti zaviedlo program finančného zainteresovania pracovníkov z výroby pri hľadaní možností úspory energií a drobných technických inovácií vo výrobných procesoch spoločností skupiny BUKÓZA. Vytvorením väčšieho množstva kvalitnejších pracovných miest vo vzťahu k sofistikovanejším výrobkom s vyššou pridanou hodnotou sa vytvoria pracovné príležitosti absolventom stredných a vysokých škôl. Zvýšenie úrovne ochrany a kvality životného prostredia v regióne, dosiahnutie pozitívnej zmeny v zodpovednosti spoločnosti voči regiónu a jeho obyvateľom, to sú priority, ktoré spoločnosť chce dosiahnuť.

Regionálna televízia TV B52 , január 2008

Kontaktujte nás