Úvod

Spolupráca pre budúcnosť...

Problematika prepojenia vzdelania s potrebami trhu práce, zvýšenie kvality a pripravenosti budúcich absolventov škôl vo vzťahu k ich schopnosti zamestnať sa, sú témy aktuálne aj pre skupinu spoločností BUKÓZA HOLDING. Z tohto dôvodu realizujeme kroky na zvýšenie záujmu o štúdium technicky zameraných študijných programov vysokých škôl a prepojenosti teórie s praxou.

Zameriavame sa niekoľko oblastí:

1. Letná odborná prax študentov inžinierskeho štúdia v trvaní 3-4 týždne.

2. Odborná stáž počas semestra s cieľom spracovania záverečnej práce

3. Vypisujeme témy diplomových prác, ktoré riešia konkrétnu úlohu z praxe

4. Udeľujeme Cenu BUKÓZA HOLDING, a.s. za najlepšiu diplomovú prácu

5. Umožňujeme exkurzie študentov v prevádzkach spoločnosti BUKOCEL, a. s.

Intenzívnu spoluprácu máme s menovanými vysokými školami:

- Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

- Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

- Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kontaktujte nás