Úvod

Tlačová správa BUKÓZA ENERGO, a.s.

Akciová spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. so sídlom v Hencovciach pristúpi k zníženiu ceny tepla pre svojich odberateľov vo Vranovskom regióne. K danému kroku ju vedie rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 29.02.2012, ktorým sa znižuje cena zemného plynu o 5,24%. Zníženie cien má priamy súvis so zmenou cenotvorby variabilnej zložky ceny tepla, ktorá predstavuje 70% z celkovej ceny tepla. Spoločnosť v nasledujúcom období bude naďalej flexibilne reagovať na rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví smerom ku svojim odberateľom. BUKÓZA ENERGO,a.s. patrí k významným dodávateľom tepelnej energie v našom regióne s čím je spojená aj pozícia významného zamestnávateľa. V roku 2012 spoločnosť zrealizuje viaceré investičné zámery pre posilnenie kvality služieb a technologického vybavenia, čo ma priamy súvis aj s investíciami do ľudského kapitálu.

Kontaktujte nás