Einleitung Strom

Ochrana osobných údajov

 • Informácia o spracúvaní osobných údajov
  • Prevádzkovateľ:
   Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a. s., so sídlom Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 43 806 643, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10358/P (ďalej len ako „spoločnosť“) zabezpečuje dodávku, distribúciu rôznych druhov energií a s tým súvisiace služby, ako je dodávka a distribúcia elektriny vrátane súvisiacich služieb a dodávku tepla. Pri zabezpečení dodávky, distribúcie energií a s tým súvisiacich služieb spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb.
 • Zásady ochrany osobných údajov
  • Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). ) alebo Zákone o ochrane osobných údajov (Zákon NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
   Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ako prevádzkovateľom máte postavenie dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
   Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby – fyzickej osoby odberateľa, žiadateľa o pripojenie do miestnej distribučnej sústavy, užívateľa distribučnej sústavy, ako aj jeho splnomocneného/povereného zástupcu, vlastníka nehnuteľností, ak je odlišný od odberateľa/žiadateľa, kontaktných osôb odberateľa/žiadateľa iných osôb uvedených na súvisiacich dokumentoch, a to v rozsahu uvedenom v príslušnej žiadosti, zmluve na dodávku jednotlivých energií, v plnomocenstve/poverení, ako aj v rozsahu uvedenom na ostatných dokumentoch súvisiacich s pripojením, prístupom, uzatvorením a plnením príslušných zmlúv.
   Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel jednoznačnej identifikácie odberateľa, žiadateľa, jeho splnomocneného/povereného zástupcu pri uzatvorení a plnení zmluvy, zmeny alebo ukončenia zmluvy, správy a fakturácie ceny za dodávku jednotlivých energií, prípadne iných cien a poplatkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, evidenciu pohľadávok odberateľa/žiadateľa, vyplývajúcich zo zmluvy, riadneho vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vybavovanie reklamácií, sťažností, plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, spoluprácu a poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle príslušných právnych predpisov a naplnenia základného predpokladu, aby zmluva bola adresná, zrozumiteľná a určitá.
   Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na pripojenie žiadateľa, uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je odberateľ/žiadateľ (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia), ako na plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti v prípade údajov potrebných pre účely vedenia evidencie odberateľov elektriny v domácnosti a zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti (článok 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia v nadväznosti na zákon o energetike (Zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) ). V prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť nemôže žiadateľa pripojiť resp. uzatvoriť so žiadateľom/odberateľom zmluvu a dodávať jednotlivé energie a zabezpečovať s tým súvisiace služby.
   Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (Napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
   Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté príjemcom ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorské úrady, advokáti, správne orgány, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská energetická a inovačná agentúra (elektrina),prevádzkovatelia distribučných sústav (elektrina), banky, prevádzkovatelia poštových služieb, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa (napríklad APF Services, s.r.o., Martinengova 24, 811 02 Bratislava, IČO: 47 474 289, ktorá v špecifických prípadoch zabezpečuje sprostredkovanie uzatvárania zmlúv s odberateľmi a za tým účelom spracúva osobné údaje odberateľov), ako aj iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Informácie o aktuálnych sprostredkovateľoch sú dostupné na webovom sídle spoločnosti http://bukoza.sk/energo-zakaznici, odkaz Ochrana osobných údajov.
   Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti ako prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou ako prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov spoločnosti ako prevádzkovateľa, v súlade s jeho bezpečnostnou politikou.
   Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje bude spoločnosť spracúvať po dobu platnosti zmluvného vzťahu (príslušnej zmluvy) a na účely archivácie po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy, v prípade účtovných záznamov/faktúr 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, okrem reklamácií a sťažností, ktoré spoločnosť archivuje 5 rokov od vybavenia reklamácie, sťažnosti.
   Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy, bola vybavená reklamácia, sťažnosť. Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).
   Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujme prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.
 • Zodpovedná osoba
  • Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.
   Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Entry Net, s.r.o.
   E--mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
   Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba GDPR, BUKÓZA ENERGO, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

   VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
   a) Právo na prístup
   Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
   Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
   b) Právo na opravu
   Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
   c) Právo na vymazanie
   Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
   Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
   d) Právo na obmedzenie spracúvania
   Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
   e) Právo na prenosnosť údajov
   Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
   f) Právo namietať
   Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
   g) Právo podať sťažnosť
   Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
   Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

   V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

Kontaktieren Sie uns