Úvod

Témy záverečných prác pre študentov technických vysokých škôl

Témy diplomových prác:

 1. Posúdenie vplyvu percentuálneho obsahu hniloby v štiepkach na sulfátový varný proces a vplyv na mechanicko-fyzikálne vlastností nebielenej buničiny
 2. Vplyv percentuálneho zastúpenia sortimentov listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
 3. Vplyv doby skladovania štiepok na odváranie nebielenej buničiny, proces bielenia a mechanicko – fyzikálne vlastnosti bielenej buničiny
 4. Možnosti využitia aditív do sulfátovej várky za účelom skrátenia varného cyklu
 5. Preverenie vplyvu prídavku síry na technologický proces sulfátovej várky
 6. Analýza možnosti využitia odpadových vlákien v spoločnosti BUKOCEL, a.s. a určenie potencionálnych možností ich spracovania
 7. Inovácia procesu sušenia buničiny na výstupe z lisovej časti sušiaceho stroja
 8. Automatizácia procesu plnenia varákov štiepkami, špecifikácia metód váženia a hodnotenia kvality štiepok (percentuálne zastúpenie listnáčov, analýzy vlhkosti)
 9. Identifikácia vznikajúcich defektov sitovej a lisovej časti sušiaceho stroja a ich eliminácia (postupy sledovania, prístroje, zariadenia na sledovanie defektov)
 10. Účinnosť prania nebielenej buničiny: charakteristiky prania, vplyv na:
  • spotrebu bieliacich chemikálii
  • výskyt živičných látok v nebielenej buničine po praní
 11. Overenie možnosti spracovania TAP v rotačnej peci vápna:
  • overenie materiálovo – tepelnej bilancie pece
  • overenie vplyvu na technologické parametre procesu
 12. Energetická efektívnosť riadenia napájacieho čerpadla.
  • analyzujte pôvodné riešenie riadenia napájacieho čerpadla
  • uveďte možnosti riadenia
  • analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému
  • vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia
 13. Energetická efektívnosť riadenia kompresorov.
  • analyzujte pôvodné riešenie riadenia kompresorov
  • uveďte možnosti riadenia
  • analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému
  • vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia
 14. Energetická efektívnosť riadenia chladiacich veží.
  • uveďte možnosti riadenia
  • analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému
  • vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia
 15. Návrh automatizovaného riadiaceho systému pre reguláciu účinníka.
  • analyzujte pôvodné riešenie riadenia cosᵠ
  • uveďte možnosti kompenzácie jalového výkonu
  • analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému
  • navrhnite automatizovaný riadiaci systém pre reguláciu cosᵠ paralelnou spoluprácou troch TG
 16. Regulácia odchýlky elektriny v bilančnej skupine v závislosti na poskytovanej podpornej službe (PpS).
  • analýza súčasného stavu regulácie odchýlky v čase poskytovania PpS a bez poskytovania PpS
  • možnosti efektívnej regulácie odchýlky
  • vyhodnotenie navrhovaného riešenia - očakávané náklady a výnosy implementácie efektívneho riešenia

Kontaktujte nás