Úvod

Zvyšovanie adaptability zamestnancov spoločnosti BUKÓZA Export-Import, a.s

Spoločnosť BUKÓZA Export-Import, a.s. úspešne implementovala projekt s názvom, Zvýšenie adaptability zamestnancov spoločnosti BUKÓZA Export-Import, a.s., ktorý bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci projektu boli v období od 01.07.2010 do 29.02.2012 realizované vzdelávacie aktivity, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie zručností a vedomostí zamestnancov a tým prispieť k ich vyššej adaptabilite na trhu práce.

 

Vzdelávacie aktivity boli zameraná na 4 hlavné okruhy:

Jazykové vzdelávanie

Cieľom výučby účastníkov kurzu je zvládnutie slovnej zásoby, gramatiky, jednoduchého rozhovoru a zbavenie sa zábran pri komunikácii.

Soft skills

Cieľom tréningu je rozpoznanie a eliminácia „požieračov“ času, efektívne plánovanie pracovných činností, stanovenie harmonogramu činností, rozpoznanie priorít.

Manažérske a riadiace zručnosti

Kurz je zameraný na komplexný rozvoj manažéra.

IKT vzdelávanie

Počítačové vzdelávanie –ECDL. Kurz ponúka všetkých 7 modulov. Školenie zvyšuje zručnosti v oblasti všeobecne používaných softvérov a tiež prehlbuje znalosti technológií Microsoftu.

V rámci projektu bolo úspešne vyškolených celkovo 38 osôb, z toho 17 mužov a 21 žien. Náklady na realizáciu daného projektu boli na úrovni 126 780,46 Eur.

Kontaktujte nás