Úvod

Rozširovanie vzdelávania zamestnancov ako významný vklad do kvality firmy PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s.r.o.

Spoločnosť PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s.r.o. úspešne implementovala projekt s názvom, Rozširovanie vzdelávania zamestnancov ako významný vklad do kvality firmy, ktorý bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci projektu boli v období od 01.07.2010 do 29.02.2012 realizované vzdelávacie aktivity, ktorých hlavným cieľom bola podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov a príprava spoločnosti na nové trhové podmienky.

 

Vzdelávacie aktivity boli zameraná na 3 hlavné okruhy:

Jazykové zručnosti - Anglický jazyk

Metódy výučby sú zamerané na všetky štyri jazykové zručnosti, a to čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. Hlavný dôraz je kladený na dialógy v skupine v rôznych životných a pracovných situáciách.

Komplexný rozvoj osobnosti

Systém komplexného rozvoja osobnosti je určený pre vrcholový a stredný manažment a technikov, kde jednotlivými aktivitami zlepšia svoje komunikačné a prezentačné schopnosti.

Počítačové vzdelávanie k ECDL

Kurz ponúka všetkých 7 modulov. Kurzom v oblasti výpočtovej techniky sa zamestnanci pripravujú na dosiahnutie úrovne certifikátu ECDL.

V rámci projektu bolo úspešne vyškolených celkovo 82 osôb, z toho 76 mužov a 6 žien. Náklady na realizáciu daného projektu boli na úrovni 424 402,19 Eur.

Kontaktujte nás