Ведение

Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla
v spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s.

BUKÓZA ENERGO, a.s. informuje verejnosť, že od 31.12.2014 do 30.11.2015 realizovala projekt s názvom Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej a tepla v spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavovali sumu 4 421 481,- EUR, výška nenávratného finančného príspevku: 2 431 814,55 EUR.

Miestom realizácie projektu bola spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. Cieľom projektu je efektívne využívanie energie v spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s. - využívanie obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. Projekt pozostával z 3 hlavných aktivít, predmetom ktorých bola: inštalácia napájacieho čerpadla s frekvenčným meničom; inštalácia nových kompresorov a efektívne využitie neregulovaného odberu TG, VTO I - VTO II, zmena chladenia kondenzátora.

Výstupom projektu je moderná technologická základňa, prostredníctvom ktorej dôjde k zníženiu náročnosti primárnych energetických zdrojov pri výrobe elektrickej energie a tepla, k úspore energie ako aj k zníženiu produkcie CO2.

Sídlo prijímateľa: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

Свяжитесь с нами